< terug

5-7-2005


 

Werkgroep "Houd Meppel Schoon" wil voorbeeldbezwaarschriften op grote schaal verspreiden onder Meppeler bevolking

Persbericht van de werkgroep "Houd Meppel Schoon":
Komst asfaltcentrale naar Meppel nog lang niet zeker!
Dinsdag 5 juli is de werkgroep "Houd Meppel Schoon" weer bij elkaar geweest. De Provincie heeft een ontwerpmilieuvergunning ter inzage gelegd. Een stap die door de werkgroep al was voorzien en verwacht. Het is zaak nu in Meppel te komen tot een groot aantal bezwaarschriften.

Waarom bezwaarschriften?
De vergunning wordt pas na vier weken definitief als er geen bedenkingen tegen worden ingediend. De actiegroep denkt voldoende argumenten te hebben om gegronde bezwaren in te dienen. We denken daarbij aan uitstoot PAK's, benzeen, fijn stof die allen, zelfs in geringe mate, een negatieve invloed hebben op de volksgezondheid en op de gewassen in de omgeving van de asfaltcentrale.
We denken daarbij ook aan het zware vrachtverkeer over bijvoorbeeld de Randweg en dergelijke. Dat geeft naast geluidhinder ook een vermeerdering van het fijn stof probleem. Vergelijkbare projecten zijn tot nu toe door de Raad van State geblokkeerd. In Meppel ligt de norm voor fijn stof boven de toegestane Europese norm voor luchtkwaliteit. Bovendien zal de norm in 2010 strenger worden en daar moet ook nu al rekening mee gehouden worden.
De werkgroep laat zich bijstaan door deskundigen. Zoals bekend hebben die ook grote twijfels geuit over de waarde van het RIVM rapport waar de provincie zich op baseert.

Actie in Meppel gaat door!
Tot 29 juli kunnen er bedenkingen (dat zijn eigenlijk bezwaren) worden ingediend bij de provincie. De werkgroep is bezig een voorbeeldbrief te maken voor mensen die eveneens een bezwaar willen indienen. Deze voorbeelden zullen vanaf 15 juli op grote schaal in Meppel verspreid worden. Wie mee wil helpen met het verspreiden (juist in deze vakantietijd!!!) wordt verzocht zich op te geven via de telefoonnummers tel. 262615 (Theo van de Berg) of 255843 (Herman Jansen).
De leden van de werkgroep hopen dat veel bewoners op tijd een bezwaar gaan indienen. Het heeft beslist zin om door te gaan en uw bezwaren bij de provincie op tijd kenbaar te maken!

Op 12 juli organiseert de provincie een gedachtewisseling in Ogterop. Net als de vorige keer zullen daar wel veel geruststellende woorden gesproken worden. Toch is het goed daar ook het 'Nee, niet op die plek!' naar voren te brengen. Niet zo dicht bij een stad, niet tussen nieuwbouwwijken (Berggierslanden, Nieuwveenselanden), niet met een pijp van 60 meter om de uitstoot in een cirkel van 11 km te verspreiden (boeren, tuinders, natuur, ), niet . Enfin u weet het wel!

Namens de werkgroep,
Theo van de Berg

< terug