< terug

6-4-2005


 

Matte vertoning tijdens voorlichtingsavond door provincie

Tijdens de voorlichtingsavond door de provincie, woensdagavond 6 april in schouwburg Ogterop in Meppel, bleef het over het algemeen vrij rustig. Daar waar gerekend was op veel commotie, naar aanleiding van het onlangs verschenen rapport over de mogelijke effecten van de asfaltcentrale in Meppel, bleef het bij een keurige vragenronde. De statische cijfermatige presentatie door een medewerker van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) leverde voor het aanwezige publiek weinig meer inzicht.

Mevrouw Tanja Klip-Martin, milieugedeputeerde van de provincie Drenthe, benadrukte de status van de avond: "Deze is puur informatief. Het formele traject met de geplande hoorzitting volgt nog."
De provincie ziet haar verantwoordelijkheid in het toetsen van de aanvraag door Heijmans voor een vergunning aan de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving. Om meer inzicht te krijgen en om een weloverwogen beslissing te nemen, heeft de provincie in oktober 2004 opdracht gegeven aan het RIVM een onderzoek te doen naar de mogelijke effecten van de asfaltcentrale.
Vanuit de Europese regelgeving worden de eisen ten aanzien van luchtkwaliteit steeds strenger. Staatssecretaris Van geel is bezig met het opstellen van specifiek beleid om Nederland te laten voldoen aan de gestelde normen.

Ondanks de deze week gepubliceerde correctie op het rapport, m.b.t. de gebleken ruim 20% hogere piekachtergrondwaarde aan concentratie fijn stof, was onderzoeker Marcel Mennen van het RIVM van mening dat dit geen consequenties heeft voor de conclusies van het milieurapport.
De piekwaarde aan fijn stof komt niet boven de norm waarbij tot 35 dagen per jaar de waarde mag worden overschreden. Er is dus, cijfermatig gezien, geen gevaar voor de volksgezondheid. De uitstoot van de asfaltcentrale leidt nauwelijks tot een verhoging van de normale waarde, aldus Mennen. Ook de uitstoot van fijn stof door de vrachtwagens van de asfaltcentrale, 440 vrachtbewegingen per dag, zorgt voor slechts een geringe bijdrage (..).

Op een vraag of de grenswaarden voor Meppel al bereikt zijn, was het voorzichtige antwoord dat dit het geval is. Meppel zit op het randje van wat toelaatbaar is, eigenlijk hangt Meppel "rond het randje".
Vanuit dat standpunt gezien moet Meppel feitelijk "op slot", aldus een vraagsteller. Er is geen ruimte voor meer industrie.
De maximaal toegestane waarde aan fijn stof is per januari 2005 gesteld op 40 microgram per kubieke meter. Door Europese regelgeving worden de normen in 2010 ook nog eens aangescherpt van 40 naar maximaal 20 microgram aan fijn stof per kubieke meter. Kortom, een groot probleem voor Meppel.

Het RIVM verwacht dat wanneer de asfaltcentrale in productie is, er bij mooi weer of weinig wind wel sprake kan zijn van geurhinder en van hogere concentraties aan fijn stof. Toch zal dit volgens Mennen binnen de normen blijven, dus acceptabel. Ook de aanwezigheid van de op enkele honderden meters afstand werkzame Staphorster asfaltcentrale draagt niet bij aan een overschrijding van de normen.

Herman Jansen van Sterk Meppel (SteM) gaf aan het RIVM rapport een 'ongeloofwaardig verhaal' te vinden. Hij twijfelt aan de waarde van het rapport. "De problemen destijds in Alphen aan den Rijn door de asfaltcentrale van Heijmans waren ongekend groot. Enorm veel klachten uit de omgeving. Een voortdurende overschrijding van de toegestane productiecapaciteit. Heijmans heeft zelfs geld meegekregen om daar te vertrekken. Ook de conclusie van professor Lucas Reijnders (hoogleraar milieukunde aan de Universiteit van Amsterdam) is dat het RIVM niet nauwkeurig is geweest in haar berekeningen."
Volgens Mennen waren de perikelen in Alphen aan den Rijn niet relevant voor het onderzoek. Ten aanzien van de conclusies van professor Reijnders: "Ik snap niet waar Reijnders de gegevens vandaan haalt."

Over het algemeen werden de gestelde vragen keurig beantwoordt. In veel gevallen was het antwoord een statisch ja of een nee. Daar waar meer uitleg nodig was werden vraagstellers getrakteerd op uitdrukkingen als fijnstofemissies,  percentielwaarden, achtergrondconcentraties, emissieplafonds etc. Dit als cijfermatige opsommingen of verwerkt in diagrammen en overzichtskaarten. Voor menigeen betekende dit weinig helderheid. Een van de aanhoorders vatte het kort samen: "Abacadabra voor mij, er komt gewoon rotzooi uit die pijp."
Een toeschouwer achter in de zaal vond het commentaar allemaal erg overdreven: "Ik stoor mij aan die zogenaamde deskundigen die denken dat het allemaal slecht is wat uit een asfaltcentrale komt. Die donkere wolken op foto's klopt niet. Er komt alleen maar witte rook uit en dat is gewoon waterdamp."
Iemand mompelde direct: "Dat is er eentje van Heijmans, kan haast niet anders."

De heer Van den Berg sprak uit zijn hart: "Die asfaltcentrale betekent straks een onverantwoord risico voor 30.000 inwoners van Meppel. De centrale komt slechts enkele kilometers van hartje stad. Meppel wordt van een mooie handelsstad een industriestad gemaakt. En dat is een schande!"

Voorzitter Ten Brink van de IndustriŽle CommerciŽle Club Meppel (ICC): "Er komen straks geen vitamines uit de 60 meter hoge smeerpijp van Heijmans. In Meppel is geen plaats voor een asfaltcentrale. Dit geldt eigenlijk voor geheel Nederland, zeker omdat de normen in 2010 gehalveerd worden."

Gedeputeerde mevrouw Klip-Martin gaf aan Heijmans' aanvraag voor de milieuvergunning te toetsen aan de Nederlandse en Europese regelgeving. "Pas nadat over alles duidelijkheid is en op alle vragen een antwoord is gegeven, zal de provincie een overwogen besluit nemen. De provincie heeft de taak op grond van haar verantwoordelijkheid t.a.v. de bescherming van het milieu en de volksgezondheid een juiste afweging te maken. Dat betekent voor ons dat zorgvuldigheid boven snelheid gaat."

Volgens burgemeester Peter den Oudsten is in het verleden de keuze gemaakt om zware industrie naar Meppel te halen. "Nu mogen we ons afvragen of dit wel verstandig is geweest. Meppel zit nu met twee problemen. Als eerste moeten we ons de vraag stellen of wij die asfaltcentrale willen en ten tweede zitten we met de fijn stof problematiek. Voor de gemeente is er dus helderheid nodig. Alle gegevens moeten we zorgvuldig boven tafel zien te krijgen. Van daaruit moeten we conclusies trekken." Den Oudsten gaf aan dat naar zijn mening de provincie uitermate zorgvuldig bezig is.

De provincie Drenthe wil t/m 20 april 2005 iedereen in de gelegenheid stellen vragen in te dienen. Als het voor het beantwoorden van die vragen noodzakelijk blijkt om daar externe deskundigen bij te betrekken, dan zal dat worden gedaan.

< terug