< terug

6-12-2006


 

Raad van State vernietigt milieuvergunning Heijmans

Eerder dan verwacht heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de bezwaarprocedure tegen de door de provincie Drenthe verleende milieuvergunning voor de asfaltcentrale van Heijmans in Meppel.
Het rechtscollege heeft de milieuvergunning aan Heijmans vernietigd.
Volgens de Raad van State heeft de provincie Drenthe onvoldoende onderzoek laten doen en daarmee onjuiste danwel onvolledige gegevens gebruikt. Deze onderzoeken zijn gedaan door TNO en RIVM.

De bezwaarmakers hebben niet op alle punten gelijk gekregen, maar wel op de twee belangrijkste. Dit betreft geluidsproductie en uitstoot van fijnstof.
De provincie heeft niet duidelijk kunnen maken hoe men onder de grenswaarde van 50 decibel geluidsproductie denkt te blijven. Dit geldt vooral voor de kraker (puinbreekinstallatie) en het transport.
Ook het onderzoek naar de huidige en te verwachten luchtkwaliteit, de concentratie fijnstof, is onvoldoende geweest. Een punt dat door de actiegroep 'Houd Meppel Schoon!' meerdere malen is geuit.
In de destijds door TNO en RIVM uitgevoerde onderzoeken is enkel de te verwachten uitstoot van zwevende deeltjes uit de 60 meter hoge schoorsteen van de asfaltcentrale betrokken. Andere bronnen rondom de asfaltcentrale, zoals de puinbreek- en zeefinstallaties, de vulstofsilo's, de opslagvakken en de vrachtwagens, is buiten beschouwing gelaten. "Derhalve is in dit rapport niet de volledige emissie van zwevende deeltjes door de inrichting in beeld gebracht. Aangezien het bestreden besluit niet in stand kan blijven op punten die bepalend zijn voor de beantwoording van de vraag of de vergunning zoals deze is aangevraagd kan worden verleend, zijn de beroepen gegrond en dient het bestreden besluit in zijn geheel te worden vernietigd," aldus de Raad van State.

Op de servicepagina is het besluit van de Raad van State als PDF te lezen.

< terug