< terug

12-11-2007


 

Gemeente Meppel wil nu criteria vastleggen in vestigingslijst

Om te voorkomen dat in de toekomst opnieuw bedrijven in de categorie Heijmans zich willen vestigen in Meppel, deed Sterk Meppel in januari 2007 een oproep aan het college van Meppel om het bestemmingsplan voor industrieterrein Oevers D zo snel mogelijk aan te passen. Een gemeente mag eens in de tien jaar een bestemmingsplan herzien.
In de notitie 'Kan alles op Oevers D?', van maart 2007 (zie Servicepagina), werd gepleit om te komen tot een uitgiftenota waarin staat aangegeven welke criteria te hanteren voor het wel of niet toelaten van bedrijven. Ook een vestigingslijst waarin staat aangegeven welke bedrijven in ieder geval niet welkom zijn.
In april 2007 kreeg Sterk Meppel steun van CDA, PvdA, VVD en GroenLinks om te zoeken naar mogelijkheden om milieubelastende bedrijven in Meppel te kunnen weren.

In 2008 begint de gemeente Meppel nu met een herziening van het bestemmingsplan. Het college heeft toegezegd dat bij het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan Bedrijventerreinen een bedrijvenlijst wordt toegevoegd.
Speerpunten zijn werkgelegenheid, schone bedrijvigheid en imagoversterkende bedrijvigheid.
De algemene strekking is dat gestreefd moet worden naar de vestiging van bedrijven die in milieutechnische zin zo goed mogelijk aansluiten bij het woon- en leefklimaat van de gemeente Meppel en zo min mogelijke overlast voor de omgeving opleveren.
Inmiddels is ook de provincie Drenthe bezig is met een inventarisatie van de verschillende bedrijventerreinen in de Drentse gemeenten. Hierbij speelt de vraag: zitten de bedrijven qua planvorming wel op de juiste plek. De provincie zal hier begin 2008 met een notitie over komen.

Het college van de gemeente Meppel geeft aan dat bij de uitgifte van de bedrijfskavels op dit moment al rekening gehouden wordt met de discussie die rond de asfaltcentrale van Heijmans speelt. Zij hebben er voor gekozen om een milieuscan te laten uitvoeren als er zich een bedrijf meldt waarvan de indruk bestaat dat deze wellicht overlast voor de omgeving oplevert. Deze scan brengt in beeld welke effecten de bedrijfsactiviteiten hebben op de omgeving. Blijkt dat er substantiŽle nadelige milieutechnische effecten voor de omgeving optreden, dan zal de gemeente geen grondaanbieding doen.

In de bedrijvenlijst zijn enkele bedrijven te onderscheiden, waarvan op voorhand kan worden aangeven dat deze bedrijfsactiviteiten niet geschikt worden geacht voor Oevers D. Deze bedrijven leveren substantiŽle overlast op voor de omgeving en/of doen afbreuk aan het imago van het bedrijventerrein.
Het gaat hier om:
- grasdrogerij
- destructiebedrijf
- springstoffen/vuurwerkfabriek
- open compostbedrijf
- schrootverwerkend bedrijf
- autosloperij
- vetsmelterij
- vismeelfabriek
- scheepssloperij
- kolengestookte centrale
Verzoeken van dergelijke bedrijven om een grondaanbieding worden dan ook geweigerd.

< terug