< terug

14-7-2005

Schriftelijke vragen van Sterk Meppel aan college Meppel

Meppel, 14 juli 2005

Geacht college,

Op 12 juli heeft de provincie een gedachtewisseling in Ogterop gehouden over de ontwerpvergunning van Heijmans voor het oprichten en exploiteren van een asfaltcentrale in Meppel op Oevers D.
Daarbij kwam naar voren dat de komst van Heijmans gevolgen kan hebben voor het plan Nieuwveense Landen. Of zoals de mensen achter de tafel het formuleerden: "Als de asfaltcentrale er staat, dan mag je niet meer bouwen naar de richting van het bedrijf als het bedrijf daar schade van kan ondervinden in zijn bedrijfsvoering."
Er is op dit moment nog geen bestemmingsplan Nieuwveense Landen en dus houdt de provincie bij de beoordeling van de vergunningaanvraag ook geen rekening met wat de gemeente Meppel in dat gebied van plan is. Men toetst de aanvraag voor een vergunning dus ook niet aan eventuele strijdigheid van belangen in de toekomstige wijk Nieuwveense Landen.

Naar aanleiding van die informatie willen we u de volgende vragen stellen:
1   Kunt u aangeven welke contouren er in acht genomen moeten worden na de komst van Heijmans?
2   Kunt u aangeven of de toekomstige contouren rond Oevers D zodanig opschuiven dat ze over een deel van het plangebied Nieuwveense Landen gaan?
3   Kunt u inschatten of aangeven of dit gevolgen heeft of kan hebben voor de geplande woningbouw of andere plannen die we hebben in dat gebied? En zo ja wat die gevolgen dan kunnen zijn?
 
Een tweede punt dat naar voren kwam is dat de gemeente (geheel of gedeeltelijk?) verantwoordelijk is voor geluidsaspecten bij deze aanvraag.
 
4   Klopt dat? Zo ja in welk opzicht is de gemeente daar dan verantwoordelijk voor en voor welk deel is de provincie dan verantwoordelijk?
5   Hoe liggen de verantwoordelijkheden?
6   In de vorige vergunning stond een geluidscherm aan de noordkant van Heijmans, die staat er nu niet meer bij de huidige vergunningaanvraag. Hoe zit het daar mee? Is hier goed naar gekeken door de afd.Milieu Gem.Meppel?
7   Is de afdeling milieu voldoende uitgerust en deskundig om deze taak, waarvan de provincie dus aangaf op de informatiebijeenkomst dat het een taak voor de gemeente is, erbij te kunnen doen? Betekent dat ook dat de afdeling milieu de vergunningaanvraag op geluidsaspecten heeft beoordeeld en indien nodig een reactie geeft naar de provincie als geluidszaken niet voldoende behandeld zijn? Zo ja, mogen we deze reactie dan ook inzien?
8   Het antwoord op bovenstaande vragen is mede daarom van belang omdat er zowel gewone woningen (Zomerdijk 33) als bedrijfswoningen op de Zomerdijk aanwezig zijn waarbij met deze vergunning een te hoge gevelwaarde ontstaat.
9   Wie is er dan aansprakelijk als de geluidsbelasting te hoog blijkt te zijn, de gemeente, de provincie of het bedrijf?
10   Is het voor het college (de afdeling milieu) een probleem dat er een 24-uurs vergunning is aangevraagd met vooral het draaien van productie in de nachtelijke uren? MCS heeft via de Raad van State een verbod gekregen om 's avonds en 's nachts te draaien, terwijl ze dat wel hadden aangevraagd. Als Heijmans er in de toekomst steeds 's nachts gaat werken lijkt het ons haast onmogelijk dat men aan de geluidsnorm kan voldoen.
 
In de Poelebijeenkomst, met leden van de Tweede kamer van de PvdA, werd aangegeven dat de inwoners van Meppel misschien wel het meeste directe overlast gaan krijgen van het zware verkeer. Aangegeven werd dat het de plicht van de gemeente is om daar iets tegen te doen.
Uit de vergunningaanvraag blijkt dat het niet alleen gaat om 250 vrachtwagens per dag van asfaltwagens (dat is 500 vrachtwagenbewegingen, heen en terug dus), maar dat ook een deel van de grondstoffen over de weg worden aangevoerd en dat er zand en grind in allerlei soorten en maten verkocht worden vanuit dat bedrijf. Het aantal vrachtwagenbewegingen komt dan na bestudering van de vergunningaanvraag ongeveer op het dubbele uit, dus bij de 900 per dag.
 
11   Welke maatregelen denkt u te moeten treffen om dit in goede banen te leiden?
12   Welke mogelijkheden hebt u, en welke voorschriften gaat u het bedrijf opleggen bij de bouwaanvraag als het gaat om verkeersafwikkeling en filevorming bij kleine of grotere storingen zoals onlangs op 12 juli bij KWS plaatsvond? Toen stond ook een deel van Zomerdijk meteen vol met grote zware vrachtwagens.
13   Op de Randweg klaagt men al jaren (en terecht!) over het vele zware vrachtverkeer. Daar kan volgens ons niets meer bij, integendeel daar moet zwaar vrachtverkeer vanaf. De procedure met de Rondweg is nog lang niet afgerond. Dat is dus op korte termijn geen oplossing voor de Randweg. Hoe denkt u te kunnen voorkomen dat een groot deel van die 900 extra vrachtwagenbewegingen straks via de Randweg gaan?
 
De raad heeft aangegeven de huidige bestemmingsplannen van de industrieterreinen of de voorschriften van uitgifte te willen aanpassen, opdat we zware milieubelastende bedrijven kunnen tegenhouden als daar reden voor is. Tot nog toe heeft die aanpassing niet plaatsgevonden, 'in afwachting op de uitkomsten van het luchtkwaliteitonderzoek in Meppel' (naar verwachting medio sept/okt), zo schrijft onze juridische adviseur. Wij kunnen niet inzien dat we voor het formuleren van een aangescherpt algemeen kader van uitgifte van bedrijfsterreinen daarop moeten wachten. Want ook als er nog wel ruimte in de fijn stof norm zit, willen we voor Meppel, Drenthe en Noordwest Overijssel graag een schoon en leefbaar imago behouden (dus geen kruitfabriek, geen grote metershoge schrootoverslag, geen olieraffinaderijen, geen grote asfaltcentrales, enz). En zeker dit soort bedrijven niet aan de rand van de stad of zelfs bijna midden in de stad!
Dat betekent niet dat categorie 5 bedrijven niet welkom zijn. De grote voedingsindustrieŽn zijn ook categorie 5! Het betekent dat we verplicht zijn de gezondheid van onze inwoners en van het leefmilieu aan de rand van landelijke rustige natuurgebieden, te behouden en te versterken. We moeten als raad ook NEE kunnen zeggen tegen sommige bedrijven. Hoe houden we daar greep op? Niet alles is altijd welkom.
 
14   Wanneer kunnen we een concreet voorstel hiervoor verwachten? Welk traject doorloopt het werken door de gemeente hieraan op dit moment? Graag een stand van zakenoverzicht. Als het juridisch niet kan, willen we hier graag in openheid met elkaar over praten en zoeken naar wat de mogelijkheden dan nog wel zijn. Ook de provincie is hiermee bezig zoals blijkt uit antwoorden van de provincie op door ons gestelde vragen hierover. Ze schrijft: "Het is niet eenvoudig vast te stellen welke bedrijven zich eventueel wel of niet binnen een bepaald bestemmingsplan kunnen vestigen, indien (milieu)hinder als uitgangspunt genomen wordt. Immers, de aard van de hinder en de mate waarin hinder ondervonden wordt, is veelal subjectief en individueel bepaald. Momenteel heeft deze problematiek op provinciaal niveau onze aandacht."
 
Omdat de bedenkingenprocedure van de provincie tot 29 juli loopt (helaas in vakantietijd) willen we graag op tijd voor die datum zoveel als kan antwoord hebben op bovenstaande vragen. Ze kunnen namelijk van invloed zijn op de bedenkingen die we zouden kunnen indienen bij de provincie Drenthe.

Met vriendelijke groeten,
Herman Jansen
Fractievoorzitter van Sterk Meppel (SteM)
 

< terug