< terug

14-7-2005


 

Gemeente Meppel laat TNO onderzoek doen naar luchtkwaliteit

De gemeente Meppel wil duidelijkheid hebben over de luchtkwaliteit in Meppel. Hiervoor heeft zij adviesbureau TNO ingeschakeld. De gemeente heeft het bureau opdracht gegeven onderzoek te doen naar de actuele en de toekomstige situatie in Meppel.

Sinds midden 2001 moeten gemeenten milieuvergunningen, bestemmingsplannen en verkeers- & vervoersplannen toetsen aan het Besluit Luchtkwaliteit. In dat besluit staan onder meer grenswaarden voor stikstofdioxide, zwaveldioxide, koolmonoxide, benzeen en lood. Deze stoffen komen vrij in de industrie, in het verkeer en in de huishoudens. Het college laat nu zogenoemde overzichtskaarten maken van de luchtkwaliteit. De kaarten zullen zullen vanaf 2007 jaarlijks actueel gehouden worden.

De gemeente verwacht in oktober 2005 de resultaten van het onderzoek in handen te hebben. Uit het eerder gepresenteerde RIVM-onderzoek is gebleken dat de hoeveelheid van het gevaarlijke fijn stof al tegen de huidige maximale normen aanzit, terwijl in 2010 dit volgens Europese regels nog eens gehalveerd moet zijn.
Volgens het RIVM draagt de uitstoot van de asfaltcentrale zelf nauwelijks bij aan een verhoging van de concentraties fijn stof. Tegenstanders van de asfaltcentrale bestrijden de uitkomst van het RIVM-onderzoek, omdat zij van mening zijn dat er meetpunten zijn gebruikt die te ver van Meppel liggen.

Met het TNO-rapport wil de gemeente de juridische mogelijkheid hebben om toekomstige ongewenste bedrijfsontwikkelingen tegen te kunnen houden of verbeteringen af te dwingen. Het college heeft inmiddels besloten nieuwe verzoeken tot grondaankoop van milieubelastende bedrijven niet te honoreren.

< terug