< terug

22-3-2005


 

Uitslag RIVM-rapport: Asfaltcentrale van Heijmans in Meppel geen gevaar voor de volksgezondheid

De vestiging van een asfaltfabriek te Meppel levert geen risico's voor de volksgezondheid. Dit blijkt uit een onderzoek van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). De uitstoot van stoffen door de geplande asfaltcentrale leidt nauwelijks tot verhoging van de "normale" concentratie in de omgeving. Ook ligt de blootstelling van omwonenden en werknemers uit omliggende bedrijven ruim onder de gezondheidskundige normen en wordt er geen "onacceptabele" geurhinder verwacht.
Dit zijn de voornaamste conclusies van het onderzoek van het RIVM naar de mogelijke gevolgen van de bouw van een asfaltcentrale door de firma Heijmans op het industrieterrein Oevers-D te Meppel. Daartoe heeft de wegenbouwer in september 2003 een milieuvergunning bij de provincie Drenthe aangevraagd. Het door de gemeenteraad van Meppel vastgestelde bestemmingsplan bevat op dit punt geen belemmeringen.

Naar aanleiding van de ter visielegging van het ontwerpbesluit in maart 2004, kwamen ongeveer 400 bedenkingen binnen. Zowel omwonenden als ondernemers op het industriegebied, maken zich ernstig zorgen over de komst van een asfaltcentrale in hun directe omgeving. Gevreesd worden met name stank- en stofoverlast, de uitstoot van kankerverwekkende stoffen en lawaai. Verder wijst men op de negatieve gevolgen voor het imago van Meppel en het bedrijventerrein.
Ook wordt gewezen op het feit, dat een asfaltcentrale van Heijmans in Alphen aan den Rijn heeft gestaan, daar veel overlast heeft veroorzaakt en uiteindelijk door de gemeente is uitgekocht. Naar aanleiding van de ingediende bedenkingen, besloot Heijmans in overleg met de provincie de aanvraag in te trekken en een nieuwe aanvraag in te dienen. Hierbij worden de ingebrachte bedenkingen zoveel mogelijk betrokken.

De gemeente Meppel heeft indertijd een onderzoek laten uitvoeren door TNO. Dit onderzoeksbureau adviseert een schoorsteen van 60 meter hoogte, in plaats van de wettelijk voorgeschreven 30 meter, waardoor eventuele overlast tot een minimum beperkt wordt.

In oktober 2004 besloot de provincie het RIVM opdracht te geven voor een onafhankelijk onderzoek naar de mogelijke effecten van de asfaltcentrale op de omgeving. De resultaten van dit onderzoek zijn nu bekendgemaakt. De conclusie luidt dat er geen sprake is van onaanvaardbare risico's voor omwonenden en bedrijven in de directe omgeving. Ook het cumulatie-effect in samenhang met de al bestaande asfaltfabriek op het grondgebied van Staphorst is volgens het RIVM te verwaarlozen.

Exemplaren van het rapport zijn verstuurd aan de diverse belanghebbenden.
Het rapport ligt ter inzage op het gemeentehuis van Meppel en het provinciehuis in Assen.

(Het rapport is ook te downloaden op de servicepagina)

< terug