< terug

26-03-2005


 

Discussie over asfaltcentrale in programma op Radio Drenthe

In het programma Cassata van Radio Drenthe op zaterdag 26 maart werd aandacht besteedt aan de huidige situatie m.b.t. de mogelijke komst van de asfaltcentrale in Meppel en het onlangs verschenen RIVM milieurapport.
In het programma werd gediscussieerd door:
Gerard van der Meulen, voorzitter Sterk Meppel (SteM)
Mevrouw Tanja Klip-Martin (VVD) gedeputeerde van Milieu van Drenthe
Peter den Oudsten, burgemeester van Meppel.

Het RIVM onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de provincie Drenthe. Doel was om te onderzoeken of de asfaltcentrale negatieve effecten heeft op de volksgezondheid. De conclusie van het onderzoek is, volgens het RIVM, dat er door vestiging van een asfaltcentrale geen belangrijke risico's voor de volksgezondheid zijn te verwachten.
Zowel Klip-Martin als Den Oudsten gaan er van uit dat de RIVM gegevens juist zijn en dat er op grond van deze gegevens geen bezwaren zijn om een milieuvergunning af te geven.
Van der Meulen heeft kritiek op het rapport. Volgens hem zijn, t.a.v. de maximale uitstoot van fijn stof, de normen van voor het jaar 2000 gebruikt. Met de huidige strengere Europese regels, sinds januari 2005, wordt de maximale concentratie van fijn stof al overschreden.

Peter den Oudsten:
Mocht alsnog blijken dat er onduidelijkheid is t.a.v. de gehanteerde normen, dan zal nader onderzoek nodig zijn. Vooralsnog heb ik geen redenen om te twijfelen aan de gegevens van het RIVM.

Tanja Klip-Martin:
Ik vertrouw op het rapport van het RIVM. De opdracht destijds aan het RIVM was te onderzoeken in hoeverre de komst van een asfaltcentrale effect heeft op de volksgezondheid. Conclusie is dat er door de uitstoot van de centrale geen bijdrage is te verwachten ten aanzien van de gezondheidsrisico's.
De blootstelling van omwonenden en werknemers van omliggende bedrijven aan schadelijke stoffen ligt ruim onder de gezondheidskundige normen en grenswaarden. Ook de geurbelasting in de omgeving voldoet aan de geldende normen. Er wordt dus geen onacceptabele geurhinder verwacht.

Gerard van der Meulen:
In Meppel wordt momenteel per kubieke meter lucht meer van het schadelijke fijn stof gemeten dan de toegestane norm. De huidige maximale norm is 40 microgram. In Meppel ligt het percentage tussen 40 tot 45 microgram fijn stof. In 2010 wordt de maximale toegestane concentratie zelfs teruggebracht naar 20. De huidige industrie in Meppel moet al flink aan de slag om deze norm te halen. Ruimte voor een asfaltcentrale is er dus niet.
Het fijne stof veroorzaakt veel gezondheidsschade. In Nederland overlijden per jaar 5000 mensen voortijdig door verontreinigde lucht.
Als je begrijpt dat bewoners in de nieuw te bouwen woonwijk Berggierslanden zo'n 800 meter vanaf de pijp van de asfaltcentrale komen te wonen en die van de Nieuwveense Landen zelfs op 500 meter afstand, mogen we wel spreken van een onaanvaardbaar risico.

Op de vraag of Meppel nog om de asfaltcentrale heen kan, gaf Den Oudsten als antwoord: "Meppel heeft eind 2003 een grondaanbieding gedaan aan Heijmans. Hier is Heijmans op ingegaan. Mocht deze zich terugtrekken, omdat er geen milieuvergunning komt, dan heeft dat geen financiŽle consequenties voor Meppel. Als de provincie wel een vergunning afgeeft, dan staat niets in de weg Heijmans toe te staan de asfaltcentrale te bouwen."

< terug